อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต.หญ้าปล้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน

(ข้อมูลระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2564)
 

------------
 

     1. งานจดทะเบียนพาณิชย์          มีประชาชนมาขอใช้บริการ               จำนวน   7   ราย
     2.
ขอข้อมูลข่าวสารฯ                   
มีประชาชนมาขอใช้บริการ               จำนวน   4   ราย
     3. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            มีประชาชนมาขอใช้บริการ               จำนวน  50  ราย
     4. งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ              มีประชาชนมาขอใช้บริการ               จำนวน   7   ราย
     5. งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ               มีประชาชนมาขอใช้บริการ               จำนวน   -    ราย
     
6
. การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด      มีประชาชนมาขอใช้บริการ                จำนวน   27 ราย
     7
. งานจัดเก็บรายได้                     มีประชาชนมาขอใช้บริการ                จำนวน  438 ราย
     8
. งานขออนุญาตใช้น้ำประปา      มีประชาชนมาขอใช้บริการ                จำนวน  28  ราย
     
9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  22  ราย
     10
. งานขออนุญาตก่อสร้าง                    มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  16  ราย
     11
. แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด        มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน   10  ราย
     12
. แจ้งซ่อมท่อประปาแตก                    มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  15  ราย
     13
. ขอหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีประชาชนมาขอใช้บริการ  จำนวน  6  ราย

 

    ---- ข้อมูลสถิติการให้บริการแยกเป็น รายเดือน ---  


 

View : 362